Mesafeli Satış S�zleşmesi

İşbu s�zleşme 6502 sayılı T�keticinin Korunması Hakkında Kanun�nun (�TKHK�) 48. maddesi ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete�de yayımlanarak y�r�rl�ğe giren Mesafeli S�zleşmeler Y�netmeliği (�Y�netmelik�) kapsamında d�zenlenmiş olup, yasal olarak t�ketici sıfatı taşımayan alıcılar bakımından TKHK h�k�mleri yerine T�rk Ticaret Kanunu (�TTK�) ve/veya T�rk Bor�lar Kanunu�nun (�TBK�) ilgili maddelerinin uygulanacağı s�zleşme h�k�mleri aşağıdaki gibidir.

MADDE 1- S�ZLEŞMENİN TARAFLARI
1.1. İşbu Mesafeli Satış S�zleşmesi (�S�zleşme�) Madde (1.3.)�de isim, unvan ve adresleri verilen (�SATICI�) ve (�ALICI�) arasında akdedilmiştir.

1.2. SATICI ile ALICI arasında imzalanan işbu S�zleşme, taraflar arasında işbu S�zleşme �ye ilişkin daha �nceden yapılmış sair yazılı, s�zl� t�m anlaşmaların yerini alır ve onları ilga eder.

1.3. SATICI:
�nvanı : DEMOPLEKS REKLAMCILIK TAN. ARA�. SAN. TİC. LTD. ŞTİ
Adresi : MERSİNLİ MAHALLESİ 2827 SOKAK NO:25/1. SANAYİ SİTESİİZMİR/KONAK
Telefon : 0506 644 94 99
Vergi Dairesi : EGE VERGİ DAİRESİ�����������
Vergi Numarası : 2910219183
E-mail : [email protected]

ALICI: Satıcıya ait alışveriş sitesinin sipariş formuyla sipariş veren ve Adı Soyadı, Adresi, Telefonu bu sipariş formunda belirtilen kişidir.

MADDE 2- S�ZLEŞMENİN KONUSU

       İşbu s�zleşmenin konusu, SATICI�nın www.pleksi-market.com, web sitesinden elektronik ortamda ALICI�ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen �r�nlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı T�keticilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli S�zleşmeler Y�netmeliği h�k�mleri gereğince tarafların hak ve y�k�ml�l�klerini d�zenlemektir.

       ALICI, SATICI�nın isim, unvan, a�ık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak �zere satış fiyatı , �deme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili t�m �n bilgiler ve �cayma� hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda a�ık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini , bu �n bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini işbu s�zleşme h�k�mlerince kabul ve beyan eder.

       www.pleksi-market.com sitesinden alışveriş yaparken ALICI tarafından onaylanan ve sisteme kayıtlı e-mail adresine g�nderilen �n bilgiler ve bilgilendirme formu ve

MADDE 3- S�ZLEŞME KONUSU MAL VEYA HİZMET / SATIŞ FİYATI / TESLİMAT BİLGİLERİ

       İşbu mesafeli s�zleşme kapsamında elektronik ortamda alınan �r�n/�r�nlerin cinsi ve t�r�, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, �deme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo �creti aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile s�zleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. ALICI bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları karşılamayı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her t�rl� sorumluluk ALICI�ya aittir.

       SATICI gerekli g�rd�ğ� durumlarda, ALICI�nın vermiş olduğu bilgiler ger�ekle �rt�şmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI�nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI�ya ulaşamadığı takdirde siparişin y�r�rl�ğe koyulmasını 15 (onbeş) g�n s�reyle dondurur. ALICI�nın bu s�re zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime ge�mesi beklenir. Bu s�re i�erisinde ALICI�dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar g�rmemesi i�in siparişi iptal eder.

MADDE 4- S�ZLEŞME TARİHİ

       S�zleşme tarihi, ALICI tarafından siparişin verildiği tarih olan sipariş tarihidir.

MADDE 5- GENEL H�K�MLER

       ALICI, www.pleksi-market.com internet sitesinde g�sterilen �r�nlerin temel nitelikleri, t�m vergiler dahil satış fiyatı ve �deme şekli ile teslimat/teslimat bedeli ve cayma hakkı ile kullanım şartlarına ilişkin �n bilgilerin tarafına ulaştığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış i�in gerekli teyid-onayları verdiğini kabul eder.

       www.pleksi-market.com adresinde gosterilen urunlerin renk ve sayı alternatifleri SATICI� nın elinde bulunan stok ile sinirlidir. ALICI� nin se�tği urunun, renk ve sayı kombinasyonu bir başka kullanıcı tarafından ALICI�nın siparişinden once sipariş edilmiş olabilir. Siparişler SATICI� ya yollanis sirasina gore degerlendirilecektir. Buna paralel olarak ALICI� nin sectigi urunun renk ve sayı kombinasyonu SATICI� nin stoklarında bulunmayabilir. B�yle bir durumda ALICI alternatif �r�nleri secebilir veya �deme yapmış ise iadesini talep edebilir.

       S�zleşme konusu �r�n, yasal 30 g�nl�k (ve ALICI�nın �nceden bilgilendirilmesi ile ek 10 g�nl�k) s�reyi aşmamak koşulu ile her bir �r�n i�in ALICI �nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak www.pleksi-market.com adresinde ilan edilen bilgiler ve e-mail adresine g�nderilen �n bilgiler ve bilgilendirme formu i�inde a�ıklanan s�re i�inde ALICI�ya, SATICI�nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. SATICI sattığı �r�nleri KARGO firmaları aracılığı ile ALICI�lara g�ndermekte ve teslim ettirmektedir.

       Genel olarak aksi belirtilmediği s�rece teslimat masrafları (kargo �creti vb.) ALICI�ya SATICI satış anında y�r�tt�ğ� ve www.pleksi-market.com adresinnde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak s�z konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI�ya yansıtmayabilir.

       Kargo teslimatı anında ALICI� nın bizatihi adresinde bulunmaması durumunda, SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak �r�nlerin sevkiyatını takip etmek ALICI�nın sorumluluğu olacaktır. Bu hallerde ALICI� nın �r�n�� ge� teslim almasından kaynaklanan her t�rl� zarar ile �r�n��n kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI� ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI�ya aittir.

       ALICI, �r�n�� teslim aldığı anda kontrol etmekle ve �r�n�de kargodan kaynaklanan bir sorun g�rd�ğ�nde, �r�n�� kabul etmemekle ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

       Fatura ve irsaliye kontrol�: Fatura ve irsaliye kargo kolisinin dışında, şeffaf yapışkanlı bir bant i�inde g�nderilmektedir. ALICI Fatura ve/veya irsaliyenin paketin �zerinde bulunmaması durumunda kargo yetkilisine tutanak tutturarak sitede kayıtlı e-posta ya da telefonlar aracılığı ile durumu SATICI�ya bildirecektir.

       Kargo ALICI�ya teslim edildiğinde kolide ezilme, deformasyon, ıslaklık ya da �r�ne zarar verebilecek herhangi bir durum s�z konusu ise, ALICI kargo g�revlisi ile birlikte koliyi a�arak �r�nlerin tamamının durumunu kontrol edecektir. �r�nlerde bir hasar g�r�ld�ğ� durumda, ALICI �r�nleri teslim almayıp kargo yetkilisinden tutanak tutmasını isteyecektir. Kargo kabul edilmemiş ve s�z konusu tutanak da tutulmuş ise durum tutanağın ALICI�da kalan kopyası ile birlikte en kısa s�rede SATICI�ya s�zleşmede belirtilen iletişim ara�ları kullanılarak derhal bildirilecektir. Kargonun kontrolu yapılmayıp, s�z konusu tutanak tutulmaksızın ALICI tarafından kargodan teslim alınan �r�nlerin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

       ALICI, SATICI tarafından aksi yazılı �ng�r�lmemiş ise, �r�n�� teslim almadan �nce bedelini tamamen �demiş olması gerekir. �r�n bedeli herhangi bir nedenle SATICI� ya tamamen �denmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak s�zleşmeyi iptal edebilir ve �r�n�� teslim etmeyebilir.

       �r�n teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun �r�n bedelini SATICI�ya �dememesi halinde, �r�n en ge� 3 g�n i�inde ALICI tarafından t�m giderleri ALICI�ya ait olmak �zere SATICI�ya iade edilir. SATICI� nın iadeyi kabul etmeksizin �r�n bedeli alacağını takip dahil diğer t�m akdi-kanuni hakları ayrıca ve her şartta saklıdır

       ALICI�nın satış bedelini sahibi bulunduğuı kredi kartı, taksit kart v.b. ile �dediği hallerde bu kartların sağladığı t�m imkanlar doğrudan kartı veren kuruluşca sağlanmış kredi ve/veya taksitli �deme imkanlarıdır.

       �r�n��n normal satış/teslimat koşulları dışında olağan�st� durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın, salgın hastalık gibi m�cbir sebepler) nedeni ile yasal 30 g�nl�k s�re zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 10 g�n� aşması s�z konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI� bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir �r�n sipariş edebilir veya olağan�st� durum sonuna kadar bekleyebilir.

       Sipariş iptallerinde �r�n bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 g�n i�inde ALICI� ya iade edilir. İade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem s�reci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler i�in SATICI�nın herhangi bir şekilde m�dahalede bulunmasının ve sorumluluk �stlenmesinin m�mk�n olamayacağını şimdiden kabul eder. SATICI olağan�st� durumlar dışında haklı bir nedenle S�zleşme konusu �r�n/hizmetin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde ALICI� yi bilgilendirerek ve onun onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve S�zleşme konusu taahh�d�n� bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI �nin internet ortamında onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin h�k�mler uygulanır.

       ALICI �r�n ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini S�zleşme�nin 1.3. maddesinde g�sterilen SATICI ileşitim kanalları ile SATICI�ya bildirebilir.

       ALICI tarafından �n bilgileri almasını ve internet ortamında teyidini m�teakiben onaylanan işbu S�zleşme, ilgili h�k�mler saklı kalmak �zere, tarafların S�zleşme�den doğan �deme/teslim y�k�ml�l�klerini yerine getirdikleri zamana kadar y�r�rl�ktedir.

       ALICI, Cayma hakkını kullanmayı d�ş�n�yor ise �r�n� kullanmamalı ve faturayı da iade etmelidir.

MADDE 6- SATICININ HAK VE Y�K�ML�L�KLERİ

       SATICI, 6502 sayılı T�keticilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli S�zleşmeler Y�netmeliği h�k�mleri uyarınca s�zleşmede kendisine y�klenen edimleri m�cbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahh�t eder.

       18 (on sekiz) yaşından k���k kişiler ve kısıtlılar www.pleksi-market.com�den alışveriş yapamaz. SATICI, ALICI�nın s�zleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak ALICI�nın yaşını yanlış yazmasından dolayı SATICI�ya hi�bir şekilde sorumluluk y�klenemeyecektir.

       Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir. Buna istinaden SATICI, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek m�dahaleler sebebiyle ortaya �ıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI, SATICI�dan hak iddiasında bulunamaz.

       www.pleksi-market.com den kredi kartı, banka kartı (Visa, MasterCard , vs. ) ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren bir hafta i�inde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT�nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. �demeli g�nderi ya da posta �eki gibi m�şteri hizmetleri ile g�r�ş�lmeden ger�ekleştirilen �deme y�ntemleri kabul edilmez.

MADDE 7- ALICININ HAK VE Y�K�ML�L�KLERİ

       ALICI, s�zleşmede kendisine y�klenen edimleri m�cbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahh�t eder.

       ALICI, sipariş vermekle birlikte iş s�zleşme h�k�mlerini kabul etmiş sayıldığını ve s�zleşmede belirtilen �deme şekline uygun �demeyi yapacağını kabul ve taahh�t eder.

       ALICI, www.pleksi-market.com internet sitesinden SATICI�nın isim, unvan, a�ık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak �zere satış fiyatı , �deme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili t�m �n bilgiler ve �cayma� hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda a�ık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu �n bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

       Bir �nceki maddeye bağlı olarak ALICI, �r�n sipariş ve �deme koşullarının, �r�n kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu www.pleksi-market.com sipariş/�deme/kullanım prosed�r� bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

       ALICI, aldığı �r�n� iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun �r�ne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahh�t eder.

MADDE 8- SİPARİŞ/�DEME PROSED�R�

       Alışveriş sepetine eklenen �r�nlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) ALICI tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu �zerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden �nce m�şteriye sipariş onay maili g�nderilir. Sipariş Onay maili g�nderilmeden sevkiyat yapılmaz.

       S�re�teki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya �ıkabilecek problemler ALICI�ya s�zleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya bir ka�ı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse ALICI�dan bankası ile g�r�şmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT� nin) SATICI hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır.

       İstisnai olarak haklı bir nedenle s�zleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda ALICI hemen a�ık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda ALICI�ya eşit kalitede ve fiyatta başka bir mal g�nderilebilir ya da ALICI�nın arzusu ve se�imi doğrultusunda; yeni başka bir �r�n g�nderilebilir, �r�n�n stoklara girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir.

       S�zleşme konusu malın teslim y�k�ml�l�ğ�n�n yerine getirilmesinin imk�nsızlaştığı h�llerde ALICI bu durumdan haberdar edilerek �demiş olduğu toplam bedel ve varsa onu bor� altına sokan her t�rl� belge en ge� on g�n i�inde kendisine iade edilerek s�zleşme iptal edilir. B�yle bir durumda ALICI, SATICI�dan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebinde bulunmayacağını kabul eder.

       www.pleksi-market.com�da, internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen ALICI�lara nakit havale ile sipariş imkanları sunulmuştur. Havale ile �demede ALICI kendisine en uygun bankayı se�ip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba ge�me tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken �G�nderen Bilgileri�nin Fatura Bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir.

       �r�n�n tesliminden sonra ALICI�ya ait kredi kartının ALICI�nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun �r�n bedelini SATICI�ya �dememesi halinde, ALICI�nın kendisine teslim edilmiş �r�n� 3 (��) g�n i�inde SATICI�ya g�ndermesi zorunludur. Bu t�r durumlarda nakliye giderleri ALICI�ya aittir.

       ALICI kredi kartı ile �deme yapmayı tercih etmiş ise ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerr�t faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, y�r�rl�kte bulunan mevzuat h�k�mleri gereğince faiz ve temerr�t faizi ile ilgili h�k�mlerin Banka ve ALICI arasındaki �Kredi Kartı S�zleşmesi� kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahh�t eder.

MADDE 9- SEVKİYAT/TESLİMAT PROSED�R�

       Sipariş onayı mailinin g�nderilmesiyle birlikte, �r�n/�r�nler SATICI�nın anlaşmalı olduğu kargo şirketine verilir.

       �r�n/�r�nler SATICI�nın anlaşmalı olduğu kargo ile ALICI�nın adresine teslim edilecektir. Teslimat s�resi, Sipariş onayı mailinin g�nderilmesinden ve s�zleşmenin kurulmasından itibaren 30 g�nd�r. ALICI�ya �nceden yazılı olarak veya bir s�rekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu s�re en fazla on g�n uzatılabilir.

       �r�nler, Kargo şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı b�lgelere telefon ihbarlı olarak g�nderilir.

       Kargo Şirketinin haftada bir g�n teslimat yaptığı b�lgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen g�n s�resinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı ALICI SATICI�dan herhangi bir hak talep etmeyecektir. �r�n, ALICI�dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya ALICI�nın yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden SATICI sorumlu değildir. Belirtilen g�nler i�eriğinde �r�n/�r�nler m�şteriye ulaşmadıysa teslimat problemleri m�şteri hizmetlerine iletişim [email protected] e-mail adresi kullanılmak sureti ile derhal bildirilmelidir.

       Zarar g�rm�ş paket durumunda; Zarar g�rm�ş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı g�r�ş�nde ise, paketin orada a�ılarak �r�nlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı ALICI�da vardır. Paket ALICI tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin g�revini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın ALICI�da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda SATICI M�şteri Hizmetlerine bildirilmelidir.

MADDE 10- �R�N İADE VE CAYMA HAKKINA İLİŞKİN PROSED�R�

10.1. ALICI yasal mevzuata g�re t�ketici olduğu durumlarda malı teslim aldıktan sonra 14 (ond�rt) g�n i�erisinde herhangi bir gerek�e g�stermeksizin ve cezai şart �demeksizin s�zleşmeden cayma hakkına sahiptir. 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi i�in ALICI�nın mal ile birlikte teslim edilen SATICI�ya ait 2 adet faturanın alt kısmındaki iade b�l�mlerini eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra imzalayarak bir n�shasını �r�n ile birlikte SATICI�ya g�ndermesi diğer n�shasını da uhdesinde tutması gerekmektedir. Cayma hakkı s�resi ALICI�ya malın teslim edildiği g�nden itibaren başlar. İade edilen �r�n veya �r�nlerin geri g�nderim bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır.

10.2. Aşağıda yer verilen mallar i�in cayma hakkının kullanılması s�z konusu değildir:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrol�nde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin s�zleşmeler.
b) T�keticinin istekleri veya kişisel ihtiya�ları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin s�zleşmeler.
c) �abuk bozulabilen veya son kullanma tarihi ge�ebilecek malların teslimine ilişkin s�zleşmeler.
�) Tesliminden sonra ambalaj, bant, m�h�r, paket gibi koruyucu unsurları a�ılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen a�ısından uygun olmayanların teslimine ilişkin s�zleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka �r�nlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması m�mk�n olmayan mallara ilişkin s�zleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, m�h�r, paket gibi koruyucu unsurları a�ılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital i�erik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına ilişkin s�zleşmeler.
f) Abonelik s�zleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi s�reli yayınların teslimine ilişkin s�zleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya d�nemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-i�ecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin s�zleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya t�keticiye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin s�zleşmeler.
h) Cayma hakkı s�resi sona ermeden �nce, t�keticinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin s�zleşmeler.

10.3. ALICI�nın cayma hakkını kullanması halinde SATICI, cayma bildirimini i�eren faturanın �r�nle birlikte kendisine ulaşmasından itibaren en ge� on g�n i�erisinde almış olduğu toplam bedeli ve varsa ALICI�yı bor� altına sokan her t�rl� belgeyi ALICI�ya hi�bir masraf y�klemeden iade edecektir.

10.4.
 Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imk�nsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imk�nsızlaşması ALICI�nın kusurundan kaynaklanıyorsa SATICI�ya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir.

10.5.
 Sehven alınan her �r�n i�in de genel iade s�resi 14 (ond�rt) g�nd�r. Bu s�re i�erisinde, Ambalajı a�ılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş vesaire şekildeki �r�nlerin iadesi kabul edilmez. İade, orijinal ambalaj ile yapılmalıdır. Sehven alınan �r�nde ve ambalajında herhangi bir a�ılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit edildiği hallerde ve �r�n�n ALICI�ya teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi durumunda �r�n iade alınmaz ve bedeli iade edilmez.

10.6.
 �r�n iadesi i�in, durum �ncelikli olarak m�şteri hizmetlerine iletilmelidir. �r�n�n iade olarak g�nderilme bilgisi, SATICI tarafından m�şteriye iletilir. Bu g�r�şmeden sonra �r�n iade ile ilgili bilgileri i�eren fatura ile birlikte ALICI adresine teslimatı yapan Kargo şirketi kanalıyla SATICI�ya ulaştırmalıdır. SATICI�ya ulaşan iade �r�n işbu S�zleşme�de belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir, geri �demesi de ALICI kredi kartına/hesabına yapılır. �r�n iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz. Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma s�resi ilgili bankanın tasarrufundadır.

10.7.
 Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosed�r� şu şekilde uygulanacaktır: ALICI �r�n� ka� taksit ile satın alma talebini iletmiş ise, Banka ALICI�ya geri �demesini taksitle yapmaktadır. SATICI, bankaya �r�n bedelinin tamamını tek seferde �dedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI�nın kredi kartına iadesi durumunda konuya m�dahil tarafların mağdur duruma d�şmemesi i�in talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI�nın satış iptaline kadar �demiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri �akışmazsa her ay karta 1(bir) iade yansıyacak ve ALICI iade �ncesinde �demiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade �ncesinde �demiş olduğu taksit sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut bor�larından d�şm�ş olacaktır.

10.8.
 Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu s�zleşme gereği ALICI�ya nakit para ile �deme yapamaz. �ye işyeri yani SATICI, bir iade işlemi s�z konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, �ye işyeri yani SATICI ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben �demekle y�k�ml� olduğundan yukarıda detayları belirtilen prosed�r gereğince ALICI�ya nakit olarak �deme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, ALICI�nın Bankaya bedeli tek seferde �demesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosed�r gereğince yapılacaktır.

MADDE 11- M�CBİR SEBEPLER

       S�zleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya �ng�r�lmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya �ıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de s�zleşme ile y�klendikleri bor� ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, m�cbir sebep (Doğal afet, savaş, ter�r, ayaklanma, değişen mevzuat h�k�mleri, el koyma veya grev, lokavt, �retim ve iletişim tesislerinde �nemli �l��de arıza salgın hastalık vb.) olarak kabul edilecektir. M�cbir sebep şahsında ger�ekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

       M�cbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu m�cbir sebep durumu 30 (otuz ) g�n s�reyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

MADDE 12- GİZLİLİK

       ALICI tarafından işbu S�zleşme�de belirtilen bilgiler ile �deme yapmak amacı ile SATICI�ya bildirdiği bilgiler SATICI tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. SATICI bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti �er�evesinde a�ıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her t�rl� adli soruşturma dahilinde SATICI kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

       Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara g�venli bir şekilde iletilerek provizyon alınması i�in kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

       ALICI�ya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca SATICI tarafından standart �r�n teslim ve bilgilendirme prosed�rleri i�in kullanılır. Bazı d�nemlerde kampanya bilgileri, yeni �r�nler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri ALICI�ya onayı sonrasında g�nderilebilir.

MADDE 13- UYUŞMAZLIK DURUMUNDA YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

13.1.
 İşbu s�zleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar ALICI, şik�yet ve itirazları konusunda başvurularını, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar d�hilinde t�keticinin yerleşim yerinin bulunduğu veya t�ketici işleminin yapıldığı yerdeki t�ketici sorunları hakem heyetine veya t�ketici mahkemesine yapabilir.

ALICI�nın yasal olarak t�ketici olmadığı durumlarda yetkili mahkeme genel h�k�mlere g�re belirlenir.

MADDE 14- DELİL S�ZLEŞMESİ

       ALICI, işbu S�zleşme�den doğabilecek ihtilaflarda SATICI�nın resmi defter ve ticari kayıtları ile SATICI�nın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve m�nhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu�nun 193. maddesi anlamında delil s�zleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

MADDE 15- B�L�NEBİLİRLİK, S�ZLEŞMENİN DEVRİ VE FERAGAT

       İşbu S�zleşme, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu S�zleşme�nin herhangi bir h�km�n�n yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından t�m�yle veya kısmen ge�ersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, s�z konusu ge�ersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama �l��s�nde işbu S�zleşme b�l�nebilir olarak kabul edilecek ve diğer h�k�mler t�m�yle y�r�rl�kte kalmaya devam edecektir.

       �ye, SATICI�nın �nceden yazılı onayını almaksızın işbu S�zleşme�deki haklarını veya y�k�ml�l�klerini t�m�yle veya kısmen temlik edemeyecektir.

       Taraflar�dan birinin S�zleşme�de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, s�z konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya s�z konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

Siparişin ger�ekleşmesi durumunda ALICI işbu s�zleşmenin t�m koşullarını kabul etmiş sayılır.